Danh mục chính

Tài liệu - Giáo án

Ảnh hoạt động

Link liên kết

5 điều Bác Hồ dạy

5 dieu

Hoạt động nhà trường

KE HOẠCH GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ TƯ TƯỞNG VÀ CÔNG TÁC Y TẾ NĂM HỌC 2020-2021

10/16/2020 10:05:14 AM
KE HOẠCH GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ TƯ TƯỞNG VÀ CÔNG TÁC Y TẾ NĂM HỌC 2020-2021

PHÒNG GD&ĐT TUYÊN HOÁ     CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THCS SƠN HÓA

 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

 

 

 

 

      Số:         /THCS

Sơn  Hoá, ngày         tháng 10 năm 2020

           

 

KẾ HOẠCH

Thực hiện nhiệm vụ giáo dục chính trị, công tác học sinh và y tế trường học

Năm học 2020-2021

 

Thực hiện Chỉ thị số 666/CT-BGDĐT ngày 24/8/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ và giải pháp năm học 2020-2021 của ngành Giáo dục; Công văn số 3431/BGDĐT-GDCTHSSV ngày 07/9/2020; Công văn số 2553/SGDĐT-CTrTT ngày 07/10/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Bình về Hướng dẫn; Công văn số 442/PGD&ĐT ngày 08/10/2020 của Phòng GD&ĐT Tuyên hóa về việc Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục chính trị, công tác học sinh và y tế trường học năm học 2020-2021;

 Trường THCS Sơn Hoá xây dựng kế hoạch hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục chính trị, công tác học sinh và y tế trường học năm học 2020-2021 như sau:

 

A. CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

 

 1. Tiếp tục thực hiện Kết luận số 51-KL/TW ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (Khóa XII) về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XI) về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.

 

 1. Tăng cường hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống cho học sinh; xây dựng văn hóa ứng xử, thực hiện bộ quy tắc ứng xử trong trường học; các giải pháp đảm bảo an toàn trường học, phòng, tránh tai nạn thương tích; phòng, chống bạo lực học đường; xây dựng cơ chế phối hợp giữa nhà trường - gia đình - xã hội trong giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh.

 

 1. Tăng cường công tác chỉ đạo, quản lý, kiểm tra việc thực hiện các quy định về đạo đức nhà giáo trong cơ sở giáo dục.

 

 1. Đẩy mạnh công tác YTTH trong các cơ sở giáo dục; chăm sóc sức khỏe, tư vấn, phòng, chống dịch bệnh, bệnh học đường và các bệnh không lây nhiễm đối với trẻ em, học sinh; triển khai thực hiện Đề án đảm bảo dinh dưỡng hợp lý và tăng cường các hoạt động vận động nhằm nâng cao tầm vóc, thể chất của trẻ em, học sinh; tích cực triển khai công tác Bảo hiểm y tế (BHYT) học sinh, phấn đấu 100% học sinh tham gia BHYT.

 

 1. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện tốt công tác truyền thông, tuyên dương, vinh danh các tấm gương học sinh tiêu biểu trong học tập và rèn luyện, các hành động cao đẹp, gương người tốt, việc tốt trong học sinh.

 

B. CÁC NHIỆM VỤ CỤ THỂ

 

I. NHIỆM VỤ GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ VÀ CÔNG TÁC HỌC SINH

 

1. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng

 

1.1. Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (Khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Quán triệt chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2020 về Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tuyên truyền, hướng dẫn cán bộ, nhà giáo và HS tích cực tham gia Cuộc thi trực tuyến “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2020 (Trang web Cuộc thi http://hocvalamtheobac.vn/); sử dụng thiết thực bộ tài liệu “Bác Hồ và những bài học về đạo đức, lối sống” dành cho học sinh phổ thông trong các hoạt động dạy, học và hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp (Công văn số 512- CV/BTGTU ngày 11/9/2017 của Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ về việc triển khai học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh trong các trường học và Công văn 322/SGDĐT-CTrTT ngày 24/02/2017 của Sở GDĐT về việc triển khai đưa vào giảng dạy bộ tài liệu “Bác Hồ và những bài học về đạo đức lối sống dành cho học sinh” trong nhà trường). Giới thiệu rộng rãi trang thông tin về Chủ tịch Hồ Chí Minh (http://www.hochiminh.vn/) tới đội ngũ cán bộ quản lý, nhà giáo, người học để nghiên cứu, tham khảo học tập và làm theo Bác.

1.2. Làm tốt công tác phát triển Đảng và bồi dưỡng nhận thức về Đảng trong giáo viên, nhân viên theo Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 30/5/1998 của Bộ Chính trị về “Tăng cường công tác chính trị tư tưởng; củng cố tổ chức đảng, đoàn thể quần chúng và công tác phát triển đảng viên trong các trường học”: Chú trọng phát hiện và bồi dưỡng giáo viên tiêu biểu, xuất sắc thông qua các phong trào thi đua yêu nước, hoạt động học tập, rèn luyện, Đoàn - Hội để tạo nguồn kết nạp đảng. Triển khai xây dựng và nhân rộng các mô hình công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên trong nhà trường.

1.3. Tăng cường công tác theo dõi, nắm bắt tình hình chính trị, tư tưởng trong CB, GV, NV và học sinh. Chủ động phát hiện và phối hợp với Công an xã, chính quyền địa phương để xử lý các vấn đề phức tạp về chính trị, tư tưởng liên quan đến học sinh. Không để học sinh bị dụ dỗ, lôi kéo tham gia các hội, nhóm, tổ chức tôn giáo hoạt động trái pháp luật và các hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước, tụ tập gây rối an ninh, trật tự an toàn xã hội. Tổ chức đối thoại giữa HS với GV và lãnh đạo nhà trường để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và xử lý kịp thời những vấn đề khó khăn, bức xúc trong học sinh. Thực hiện nghiêm túc các nội dung tại Quyết định số 3296/QĐ-BGDT ngày 30/8/2018 của Bộ GDĐT phê duyệt Đề án “Tăng cường quản lý, giáo dục chính trị tư tưởng đối với HS trên môi trường mạng đến năm 2025” nhằm quản lý, giáo dục chính trị tư tưởng đối với CBGVNV và học sinh; nâng cao năng lực, kĩ năng khai thác, sử dụng thông tin trên môi trường mạng đảm bảo đúng quy định, lành mạnh, hữu ích, giảm thiểu tác động tiêu cực của những thông tin xấu độc, sai trái trên môi trường mạng đối với CB, GV, NV và học sinh; nghiêm cấm học sinh tham gia các trò chơi (trên môi trường mạng hoặc tương tác trực tiếp) có nội dung bạo lực, thiếu văn hóa.

1.4. Đẩy mạnh công tác truyền thông, tuyên dương, vinh danh các tấm gương nhà giáo, học sinh tiêu biểu trong học tập, rèn luyện, các hành động cao đẹp, gương người tốt, việc tốt trong ngành Giáo dục.

 

2. Công tác giáo dục truyền thống, đạo đức, lối sống

 

2.1. Tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 31/CT-TTg ngày 04/12/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh.

 

 • Tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch số 1334/KH-UBND ngày 04/11/2015 của UBND tỉnh về triển khai Đề án tăng cường giáo dục lý tưởng, đạo đức lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng giai đoạn 2015-2020 và định hướng nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong giai đoạn 2021-2025.
 • Tăng cường tổ chức các hoạt động giáo dục truyền thống cách mạng, lịch sử, văn hóa cho học sinh; Tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 1290/KH-UBND ngày 03/8/2018 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Chỉ thị số 24-CT/TU ngày 18/4/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về công tác giáo dục truyền thống lịch sử, văn hoá địa phương cho thế hệ trẻ trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.
  • Hướng dẫn học sinh tham gia chuyên mục "Giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa” trên hệ Tri thức Việt số hóa tại địa chỉ https://itrithuc.vn/; khuyến khích cán bộ, nhà giáo và học sinh xây dựng các bài giảng, video clip, hình ảnh, bài viết về giáo dục đạo đức, lối sống phù hợp với từng cấp học, trình độ đào tạo.

2.2. Tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 1537/CT-BGDĐT ngày 05/5/2014 của Bộ trưởng Bộ GDĐT về việc tăng cường và nâng cao hiệu quả một số hoạt động giáo dục cho học sinh trong các cơ sở giáo dục; tiếp tục triển khai các nội dung xây dựng Trường học thân thiện - Học sinh tích cực thiết thực, chất lượng, hiệu quả trong các nhà trường; tiếp tục duy trì việc chăm sóc, tu bổ nghĩa trang, khu di tích, chăm sóc người có công theo Chương trình số 652/CTr-BGDĐT-BLĐTBXH ngày 25/7/2012 của Bộ GDĐT và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

2.3. Chú trọng công tác xây dựng kỷ cương, nền nếp, dân chủ trong trường học tạo môi trường để học sinh tự rèn luyện, phấn đấu. Thực hiện nghiêm túc hát Quốc ca trong Lễ chào cờ hàng tuần. Tổ chức cho học sinh hát Quốc ca với tinh thần, cảm xúc tự hào, tự tôn dân tộc; hát Quốc ca trên nền nhạc không lời, sử dụng đúng nhạc Quốc ca; Phân công học sinh trực tiếp tham gia trực nhật lớp hàng ngày, lao động làm đẹp cảnh quan khuôn viên trường, thường xuyên trong năm học.

2.4. Triển khai thực hiện Thông tư số 26/2017/TT-BGDĐT ngày 18/10/2017 của Bộ GDĐT quy định tổ chức hoạt động văn hóa của học sinh trong các cơ sở giáo dục. Nhà trường tăng cường các điều kiện về nhân lực, cơ sở vật chất, tài liệu thực hành giáo dục đạo đức, lối sống....; tạo điều kiện thành lập các câu lạc bộ sở thích, tài năng, câu lạc bộ tiếng Anh; tổ chức các diễn đàn, các buổi tọa đàm và khuyến khích HS tham gia.

2.5. Tổ chức các hoạt động giáo dục về bảo vệ môi trường, đa dạng sinh học và bảo tồn thiên nhiên; ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai; đổi mới hình thức tuyên truyền về chủ quyền biên giới, biển và hải đảo; sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; tuyên truyền và có giải pháp cụ thể hưởng ứng chủ trương không sử dụng đồ nhựa dùng một lần trong đơn vị theo Kế hoạch số 1260/KHUBND ngày 30/7/2019 của UBND tỉnh về thực hiện phong trào "Chống rác thải nhựa" trên địa bàn tỉnh Quảng Bình và Kế hoạch số 1848/KH-SGDĐT ngày 06/8/2019 của Sở GDĐT về thực hiện phong trào “chống rác thải nhựa” trong ngành GDĐT.

2.6. Chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương, cơ quan có thẩm quyền bố trí nguồn lực để cải tạo, tăng cường cơ sở vật chất thực hiện các nhiệm vụ của các chương trình, đề án, kế hoạch về giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh; phối hợp để tăng cường sử dụng hiệu quả các thiết chế văn hóa, thể thao ở địa phương, cộng đồng dân cư nhằm phục vụ các hoạt động vui khỏe, lành mạnh, bổ ích cho học sinh.

 1. Công tác chỉ đạo, quản lý, kiểm tra việc thực hiện các quy định về đạo đức nhà giáo trong cơ sở giáo dục

3.1. Nghiêm túc thực hiện các quy định về đạo đức nhà giáo theo Quyết định số 16/2008/QĐ-BGDĐT ngày 16/4/2008 của Bộ GDĐT; Chỉ thị số 1737/CT-BGDĐT ngày 07/5/2018 của Bộ GDĐT về Tăng cường công tác quản lý, nâng cao đạo đức nhà giáo; Công văn số 541/UBND-VX ngày 18/4/2018 của UBND tỉnh về việc tăng cường công tác bảo đảm an ninh, an toàn trường học và Công văn số 977/VPUBND-KGVX ngày 28/3/2019 của UBND tỉnh về việc tăng cường chỉ đạo, khắc phục tình trạng vi phạm đạo đức; Công văn số 2569/SGDĐT-CTrTT ngày 13/12/2018 về việc đôn đốc thực hiện các quy định về đạo đức nhà giáo; Công văn số 70/SGDĐT-CTrTT, ngày 10/015/2019 về việc đẩy mạnh công tác quản lý và nâng cao năng đạo đức nhà giáo.

 

3.2. Tiếp tục thực hiện tốt các phong trào thi đua, các cuộc vân động: “Kỷ cương, tình thương, trách nhiệm”; “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”; “Đổi mới sáng tạo trong dạy và học”; “Thầy cô thay đổi”,…mỗi cán bộ, nhà giáo, người lao động trong toàn ngành luôn là tấm gương sáng cho học sinh noi theo.

 

 1. Công tác đảm bảo an ninh, trật tự trường học, xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng chống bạo lực học đường

 

4.1. Tiếp tục xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị định số 80/NĐ-CP ngày 17/7/2017 của Chính phủ quy định về môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng chống bạo lực học đường; Quyết định số 5886/QĐBGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT tạo ban hành Chương trình hành động phòng, chống bạo lực học đường trong các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên giai đoạn 2017-2021; Chỉ thị số 933/CTBGDĐT ngày 12/4/2019 của Bộ trưởng Bộ GDĐT về việc tăng cường các giải pháp phòng, chống bạo lực học đường; Công văn số 2112/UBND-KGVX ngày 11/12/2018 của UBND tỉnh về việc tăng cường công tác phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em; Công văn số 2810/SGDĐT-CTrTT 28/12/2018 của Sở GDĐT về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch phòng ngừa bạo lực học đường; đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, răn đe và có giải pháp phát hiện sớm để ngăn chặn không để bạo lực/bạo hành xảy ra trong môi trường giáo dục.

 

4.2. Thực hiện tốt Kế hoạch số 2079/KH-UBND ngày 07/12/2018 của UBND tỉnh khai thực hiện Đề án “Xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học giai đoạn 2018-2025”; Công văn số 2753/SGDĐT-CTrTT ngày 20/12/2018 của Sở GD&ĐT về tăng cường phòng chống bạo lực, xâm hại trẻ em; tiếp tục cụ thể hóa và thực hiện có hiệu quả “Bộ Quy tắc ứng xử” trong cơ sở giáo dục theo quy định của Thông tư 06/2019/TT-BGDĐT ngày 12/4/2019 của Bộ GD&ĐT.

 

4.3. Đẩy mạnh phòng ngừa tội phạm và tệ nạn xã hội: Xây dựng kế hoạch triển khai hiệu quả Kế hoạch số 370/KH-BGDĐT ngày 08/6/2020 của Bộ GDĐT triển khai thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 16/8/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma tuý trong ngành Giáo dục.

 • Tăng cường công tác phối hợp giữa nhà trường và cơ quan công an trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự trường học theo quy định tại Quy chế số 611/2016/LNCAT-SGDĐT ngày 04/4/2016 về phối hợp giữa Công an tỉnh và Sở GDĐT theo Thông tư liên tịch số 06/2015/TTLT-BCA-BGDĐT ngày 28/5/2015 của Bộ GDĐT và Bộ Công an về hướng dẫn phối hợp thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật khác trong ngành Giáo dục.
 • Tiếp tục triển khai mô hình “Trường học an toàn về an ninh trật tự”; xây dựng và phát huy hiệu lực nội quy, quy chế bảo vệ an ninh trật tự, tiêu chí xây dựng trường học an toàn về an ninh trật tự; tăng cường xây dựng, củng cố, kiện toàn lực lượng nòng cốt trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc và an ninh trật tự trường học.
 • Tiếp tục thực hiện Quy định về công tác phòng chống tệ nạn ma tuý trong các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân (Thông tư số 31/2009/TT-BGDĐT ngày 23/10/2009 của Bộ GD&ĐT); đồng thời rà soát tiến tới xây dựng các quy định mới bảo đảm phù hợp với tình hình thực tế và quy định của pháp luật; tăng cường các hoạt động tuyên truyền phòng, chống tội phạm, tệ nạn ma tuý, đặc biệt là thời gian đầu năm học, sau kỳ nghỉ Tết và các đợt cao điểm.

4.4. Tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Thông tư liên tịch số 13/2016/TTLTBGDĐT-BVHTTDL-BLĐTBXH-BCA ngày 05/5/2016 của Bộ GDĐT, Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Công an về việc hướng dẫn thực hiện giáo dục chuyển đổi hành vi về xây dựng gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình trong các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.

5. Công tác tư vấn tâm lý và hỗ trợ học sinh

5.1. Triển khai hiệu quả công tác tư vấn tâm lý cho học sinh trong các trường phổ thông theo Thông tư số 31/2017/TT-BGDĐT, ngày 28/12/2017 của Bộ trưởng Bộ GDĐT về việc hướng dẫn thực hiện công tác tư vấn tâm lý cho học sinh trong trường phổ thông. Thực hiện theo quy định về định mức giảm tiết dạy đối với giáo viên kiêm nhiệm làm công tác tư vấn tâm lý theo quy định tại Thông tư số 16/2017/TT-BGDĐT ngày 12/7/2017 của Bộ trưởng Bộ GDĐT về việc hướng dẫn danh mục khung vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục phổ thông công lập.

5.2. Tổ chức triển khai thực hiện Thông tư số 33/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ GDĐT về hướng dẫn công tác xã hội trong trường học để nâng cao kiến thức và kỹ năng, giúp học sinh tự giải quyết các khó khăn, căng thẳng, khủng hoảng tạm thời về tâm lý, phát huy tiềm năng, năng lực học tập của bản thân, góp phần bảo vệ học sinh trước nguy cơ bị xâm hại, bị bạo lực, phòng tránh các tệ nạn xã hội, hạn chế tình trạng bỏ học, vi phạm pháp luật của học sinh.

5.3. Triển khai thực hiện Công văn 2581/UBND-KGVX ngày 27/12/2019 của UBND tỉnh về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống xâm hại, bạo lực trẻ em trên địa bàn tỉnh; Kế hoạch số 883/KH-SGDĐT ngày 06/5/2020 của Sở GDĐT về hành động phòng ngừa, hỗ trợ, can thiệp bạo lực, xâm hại trẻ em. Các trường học niêm yết tổng đài quốc gia “Bảo vệ chăm sóc trẻ em: 111”; có quy trình trao đổi thông tin cho các lực lượng công tác xã hội ngoài nhà trường để hỗ trợ học sinh yếu thế.

5.4. Nhà trường xây dựng, kí kết chương trình phối hợp công tác với các ban, ngành, tổ chức đoàn thể liên quan trên địa bàn theo yêu cầu của Chỉ thị số 71/2008/CT-BGDĐT ngày 7 23/12/2008 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về tăng cường phối hợp nhà trường, gia đình và xã hội trong giáo dục học sinh.

5.5. Tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em, đảm bảo quyền trẻ em; tạo cơ hội học tập cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn theo quy định của Luật trẻ em; thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách của các đối tượng học sinh nhất là các đối tượng học sinh ở vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn; các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn...

5.6. Các trường học thành lập và khuyến khích học sinh tham gia các câu lạc bộ tài năng, nghiên cứu khoa học, câu lạc bộ tiếng Anh,...Tổ chức các diễn đàn, tọa đàm nhằm phát triển năng lực, phẩm chất, kĩ năng sống và tạo môi trường tốt cho học sinh nâng cao khả năng nghiên cứu, sáng tạo, khả năng sử dụng ngoại ngữ, đặc biệt là tiếng Anh.

 1. Công tác Đoàn Thanh niên và Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh trong trường học

6.1. Tiếp tục triển khai thực hiện các nhiệm vụ trong công tác Đoàn, Đội theo quy định. Trên cơ sở kế hoạch phối hợp giữa Sở GD&ĐT và Tỉnh đoàn Quảng Bình, nhà trường cụ thể hóa kế hoạch để triển khai phối hợp tại địa phương nhằm đảm bảo các nhiệm vụ được giao. Phòng GD&ĐT phối hợp với Hội đồng Đội huyện xây dựng kế hoạch triển khai tại các trường Tiểu học và THCS xây dựng kế hoạch cụ thể, thống nhất từng hoạt động phối hợp nhằm góp phần thực hiện mục tiêu giáo dục và hoạt động theo quy định của pháp luật theo quy định tại Điều 59, Luật Giáo dục 2019.

6.2. Phối hợp kiểm tra, chỉ đạo kiện toàn, nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức Đoàn, Đội tại các cơ sở giáo dục. Rà soát, quản lý chặt chẽ về nội dung, hình thức các trò chơi, hoạt động ngoại khóa của học sinh. Không tổ chức cho học sinh tham gia các trò chơi (trên môi trường mạng hoặc tương tác trực tiếp) có nội dung, hình thức bạo lực, phản cảm, không phù hợp với văn hóa dân tộc, chuẩn mực đạo đức xã hội.

6.3. Đảm bảo chế độ, chính sách đối với giáo viên Tổng phụ trách Đội TNTP Hồ Chí Minh trong trường học theo quy định tại Thông tư số 28/2009/TT-BGDĐT ngày 21/10/2009 của Bộ trưởng Bộ GDĐT ban hành quy định về chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông, Thông tư số 16/2017/TT-BGDĐT ngày 12/7/2017 của Bộ trưởng 8 Bộ GDĐT hướng dẫn khung vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục phổ thông công lập, Thông tư số 27/2017/TT-BGDĐT ngày 08/11/2017 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT quy định tiêu chuẩn, nhiệm vụ, quyền hạn và cử giáo viên làm Tổng phụ trách Đội TNTP HCM trong các cơ sở giáo dục phổ thông công lập.

II. CÔNG TÁC Y TẾ TRƯỜNG HỌC

 1. Công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19

 

Đề cao trách nhiệm, tăng cường quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm Lời kêu gọi đoàn kết để chiến thắng đại dịch Covid-19 của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng; các văn bản chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch bệnh của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống dịch Covid, Bộ Y tế, Bộ GD&ĐT, UBND tỉnh, Sở Y tế và Sở GD&ĐT, UBND huyện, Phòng GD&ĐT. Tuyệt đối không chủ quan, lơi lỏng; nắm chắc tình hình, dự báo, chủ động và phối hợp chặt chẽ, xây dựng kế hoạch, kịch bản, kịp thời đề ra các giải pháp hữu hiệu sẵn sàng ứng phó với các tình huống dịch bệnh có thể xảy ra trong nhà trường. Tăng cường công tác đảm bảo vệ sinh môi trường và các điều kiện phòng chống dịch tại chỗ, đảm bảo hệ thống vòi rửa tay nước sạch và xà phòng để giáo viên, học sinh sử dụng trong thời gian ở trường. Các nhà trường tích cực truyền thông và thực hiện nghiêm túc việc đeo khẩu trang và sát khuẩn tay nhằm ngăn ngừa dịch bệnh, dần hình thành trong giáo viên, học sinh thói quen này trong điều kiện dịch bệnh có diễn biến mới. Tiếp tục khuyến cáo mạnh mẽ và thường xuyên việc khai báo y tế điện tử (NCOVY), cài đặt và sử dụng phần mềm truy vết Bluezone,...

         2. Thực hiện Công tác y tế trường học

Nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở giáo dục trong công tác bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe trẻ em, học sinh, đảm bảo an toàn thực phẩm (ATTP), các điều kiện vệ sinh trường học; đánh giá tình hình thực hiện theo Thông tư liên tịch số 13/2016/TTLT-BYT-BGD ĐT ngày 12/5/2016 của Bộ Y tế và Bộ GDĐT và các văn bản liên quan về công tác y tế trường học tại các cơ sở giáo dục; Phối hợp với cơ quan y tế tại địa phương tổ chức các hoạt động truyền thông, phòng, chống các bệnh, tật khác và các dịch, bệnh mới xuất hiện theo chỉ đạo của cơ quan có thẩm quyền (cúm A H1N1, cúm AH5N1, cúm AH7N9 và các chủng vi rút cúm gia cầm lây sang người, tay chân miệng, sởi, rubella, sốt xuất huyết, lao, bệnh về răng miệng, bệnh tật về mắt, cong vẹo cột sống, nhiễm giun sán,...).

 • Phối hợp chặt chẽ với cơ quan Bảo hiểm huyện tiếp tục hướng dẫn thực hiện Bảo hiểm y tế học sinh, bảo đảm quyền lợi được chăm sóc sức khỏe ban đầu của học sinh trong trường học; đẩy mạnh tuyên truyền cho cha mẹ học sinh và vận động học sinh tham gia BHYT bắt buộc theo quy định tại Luật số 46/2014/QH13 ngày 13/6/2014 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT, Nghị định số 146/2018/NĐ- 9 CP ngày 17/10/2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật BHYT. Phấn đấu đạt tỷ lệ 100% học sinh tham gia BHYT;

            - Công tác vệ sinh học đường Tăng cường công tác bảo đảm an toàn thực phẩm trong các cơ sở giáo dục theo Chỉ thị số 4316/CT-BGDĐT ngày 12/10/2018 ngày 12/10/2018 của Bộ GDĐT về việc tăng cường công tác đảm bảo ATTP trong các cơ sở giáo dục, tuyệt đối không để xảy ra ngộ độc thực phẩm trong trường học; Tăng cường phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường, gia đình, chính quyền địa phương trong việc giáo dục, hướng dẫn trẻ em, học sinh thực hiện các quy định về an toàn thực phẩm; Tăng cường công tác nước sạch và vệ sinh môi trường trong trường học, chú trọng việc giữ gìn vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường; xây dựng, hướng dẫn sử dụng và bảo quản các công trình cấp nước và công trình vệ sinh trong trường học; bảo đảm nước uống cho học sinh và điều kiện nhà vệ sinh trường học; tổ chức cho học sinh lao động vệ sinh công trình vệ sinh trường học; giải quyết tình trạng mất vệ sinh trường học. Tiếp tục triển khai Chỉ thị số 6036/CT-BGDĐT ngày 17/12/2014 của Bộ GDĐT về việc tăng cường thực hiện phòng, chống tác hại của thuốc lá và lạm dụng đồ uống có cồn trong ngành Giáo dục; Tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, truyền thông về giáo dục sức khỏe, vệ sinh cá nhân, tư vấn và chăm sóc sức khỏe tâm thần; tổ chức các hoạt động truyền thông hưởng ứng Ngày thế giới không thuốc lá (31/5), Ngày vệ sinh yêu nước (02/7); Tuần lễ quốc gia nước sạch, vệ sinh môi trường; tháng hành động vì trẻ em (từ 01-30/6) và các sự kiện khác liên quan đến công tác truyền thông chăm sóc sức khỏe trẻ em, học sinh.

3. Công tác phòng chống tai nạn thương tích cho học sinh

Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 505/CT-BGDĐT ngày 20/02/2017 của Bộ trưởng Bộ GDĐT về việc tăng cường các giải pháp đảm bảo an toàn trong các cơ sở giáo dục; tăng cường công tác truyền thông về an toàn trường học, phòng, chống tai nạn thương tích. Các trường thực hiện có hiệu quả công tác phòng chống cháy nổ; thống kê, kiểm soát, bảo quản, thu gom và xử lý các hóa chất độc hại nguy hiểm trong các nhà trường; rà soát, kiểm tra, thống kê toàn bộ hệ thống cơ sở vật chất trường, lớp, thiết bị phục vụ việc dạy, học; thiết bị phục vụ các hoạt động vui chơi, sinh hoạt của học sinh (phòng học, đồ dùng thí nghiệm, bảng điện, quạt, cổng trường, tường rào, lan can, cây xanh… trong khuôn viên nhà trường), kịp thời sửa chữa, hoặc báo cáo, đề xuất cấp có thẩm quyền phương án sửa chữa, thay thế, khắc phục tình trạng cơ sở vật chất, các thiết bị dạy học đã cũ, quá hạn có nguy cơ xảy ra tai nạn, nhằm đảm bảo an toàn đối với học sinh, cán bộ, giáo viên, nhân viên. Giáo dục học sinh kỹ năng phòng, tránh các loại tai nạn thương tích trong nhà trường và ngoài cộng đồng; nhắc nhở học sinh không chơi các trò chơi nguy hiểm như nô đùa, chạy nhảy ở hành lang các tầng cao, trèo cây, trèo rào, lan can,... Đảm bảo môi trường xanh, sạch, đẹp, an toàn, không trồng các loại cây có độc tố trong khu vực nhà trường. Phối hợp giữa nhà trường, gia đình, chính quyền địa phương để triển khai các giải pháp đảm bảo an toàn cho học sinh trong các dịp nghỉ lễ, nghỉ hè; chủ động các phương án ứng phó trước tình hình thời tiết cực đoan bất thường, thiên tai bão, lũ, lụt…, đặt mục tiêu đảm bảo an toàn cho học sinh lên trên hết.

C. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Đối với nhà trường

Xây dựng kế hoạch và triển khai hướng dẫn đến các trường trực thuộc. Tổ chức kiểm tra, đánh giá quá trình thực hiện tại các đơn vị.

Phối hợp với các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện để chỉ đạo các trường thực hiện đạt hiệu quả trong lĩnh vực công tác.

 1. Đối với các tổ chuyên môn, Đoàn TN, Đội TN.

Bám sát nhiệm vụ năm học 2020-2021 để xây dựng kế hoạch và triển khai có hiệu quả các nội dung trong tổ. Hướng dẫn này được phổ biến đến tất cả các cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh để quán triệt và thực hiện.

Trường THCS Sơn Hóa đề nghị các tổ chuyên môn, các tổ chức trong trường nghiêm túc triển khai thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:

- Phòng GD&ĐT Tuyên Hóa;

 

- UBND xã Sơn Hóa;

- Các tổ CM,HC;

- Lưu: VT.


 

        HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

         Đoàn Anh Tuấn

 

 

    

 

ĐỊA CHỈ
Sơn Hóa – Tuyên Hóa - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3 825 441
Trường THCS Sơn Hóa
© Phát triển bởi VNPT Quảng Bình