Danh mục chính

Tài liệu - Giáo án

Ảnh hoạt động

Link liên kết

5 điều Bác Hồ dạy

5 dieu

Hoạt động nhà trường

Kế hoạch thực hiện phong trào “chống rác thải nhựa” trong nhà trường

8/23/2019 11:12:20 AM
Kế hoạch thực hiện phong trào “chống rác thải nhựa” trong nhà trường

   PHÒNG GD&ĐT TUYÊN HÓA

TRƯỜNG THCS SƠN HOÁ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do -  Hạnh phúc

 

Số: ....../KH-THCS

                 Sơn Hoá, ngày 23 tháng 8 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

Thực hiện phong trào “chống rác thải nhựa” trong nhà trường

 

 

 

Thực hiện kế hoạch số 388/KH-PGD&ĐT ngày 22/8/2019 của Phòng Giáo dục – Đào tạo Tuyên Hoá về thực hiện phong trào “chống rác thải nhựa”  trong ngành Giáo dục và Đào tạo, Trường THCS Sơn Hoá xây dựng kế hoạch thực hiện với những nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Tuyên truyền vận động cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh thay đổi hành vi, thói quen sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần, túi nilon khó phân huỷ, góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường, bảo vệ sức khoẻ con người và hệ sinh thái.

- Ngăn ngừa hạn chế mức độ gia tăng ô nhiễm, suy thoái và sự cố môi trường do sản phẩm nhựa dùng một lần và túi nilon khó phân huỷ gây ra. Sử dụng bền vững tài nguyên thiên nhiên, bảo tồn đa dạng sinh học.

- Các hoạt động triển khai hưởng ứng thực hiện phong trào “chống rác thải nhựa” của nhà trường đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, thiết thực, hiệu quả.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1, Nội dung tuyên truyền:

- Hạn chế sử dụng các sản phẩm khó phân huỷ, sử dụng một lần và tích cực tìm kiếm các giải pháp thay thế sản phẩm nhựa dùng một lần trong các hoạt động của nhà trường.

- Khuyến khích sự tham gia của cộng đồng trong thu gom, phân loại và tái chế các sản phẩm đã sử dụng làm từ nhựa, bao bì túi nilon.

- Tuyên truyền sâu rộng về phong trào “chống rác thải nhựa” cho toàn thể các bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh và đồng thời vận động người thân cùng thực hiện “nói không với sản phẩm nhựa dùng một lần”.

- Tổ chức các hoạt động phong trào: Hội thi, diễn tiểu phẩm,… với nội dung “chống rác thải nhựa”, nguy cơ ô nhiễm nhựa và nilon nhằm thay đổi, tiến tới từ bỏ thói quen sử dụng túi nilon khó phân huỷ, sản phẩm nhựa khó phân huỷ, sử dụng một lần.

- Bố trí thùng chứa rác thải nhựa riêng với các loại rác thải khác trong nhà trường một cách phù hợp để góp phần tích cực cho việc thu gom; mặt khác giáo dục thói quen cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh trong sinh hoạt tại nhà trường và cộng đồng.

          - Không sử dụng bình chứa nước bằng loại nhỏ, không dùng chai, ly nước bằng nhựa dùng một lần trong các cuộc họp, hội nghị, hội thảo, hoạt động ngoài giờ lên lớp, hoạt động ngoại khá,…; không bao bọc sách, vở bằng tấm nilon.

          2, Hình thức tuyên truyền:

- Nhà trường xây dựng kế hoạch tuyên truyền, phối hợp tổ chức tuyên truyền thông qua các cuộc họp của các tổ chuyên môn, nhà trường; các buổi sinh hoạt chi bộ, các buổi sinh hoạt dưới cờ, sinh hoạt ngoài giờ lên lớp, các hoạt động ngoại khoá,…

- Đẩy mạnh hơn nữa việc tích hợp nội dung giáo dục tác hại của chất thải nhựa và túi nilon khó phân huỷ, hướng dẫn phân loại rác thải sinh hoạt vào các môn học và các hoạt động giáo dục theo các hình thức, nội dung phù hợp, hiệu quả.

- Tổ chức ký cam kết không sử dụng chai, ly nước bằng nhựa dùng một lần, không bao bọc sách, vở bằng tấm nilon và hạn chế sử dụng các sản phẩm nhựa khó phân huỷ, sử dụng một lần trong sinh hoạt hằng ngày.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1, Đối với nhà trường:

- Căn cứ nội dung kế hoạch số 388/KH-PGD&ĐT ngày 22/8/2019 của Phòng Giáo dục – Đào tạo Tuyên Hoá về thực hiện phong trào “chống rác thải nhựa”  trong ngành Giáo dục và Đào tạo để xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể tại đơn vị phù hợp với điều kiện thực tế nhằm tổ chức thực hiện có hiệu quả phong trào “chống rác thải nhựa”.

- Phát động phong trào mỗi cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh và vận động người thân cùng thực hiện “nói không với sản phẩm nhựa dùng một lần”.

- Biểu dương, khen thưởng kịp thời đối với các cá nhân thực hiện tốt phong trào “chống rác thải nhựa”.

- Đinh kỳ, đột xuất tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện của nhà trường về Phòng Giáo dục – Đào tạo theo yêu cầu.

2, Đối với các tổ chuyên môn, tổ văn phòng:

- Triển khai tuyên truyền, thực hiện kế hoạch này đến cán bộ, giáo viên, nhân viên trong tổ nhằm thực hiện có hiệu quả phong trào “chống rác thải nhựa”.

Trên đây là kế hoạch thực hiện phong trào “chống rác thải nhựa” của Trường THCS Sơn Hoá, yêu cầu các tổ chuyên môn, tổ văn phòng, toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả.

 

Nơi nhận:                                                                        HIỆU TRƯỞNG

- Phòng GD-ĐT (b/c);

- Các tổ CM, VP;

- Lưu VP.

                                                                                      Đoàn Anh Tuấn

 

 

 

Các Tin đã đăng

  KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI GIẢNG DẠY GIÁO DỤC AN TOÀN GIAO THÔNG NĂM HỌC 2019 - 2020 8/21/2019 11:09:01 AM

  KẾ HOẠCH KIỂM TRA HỌC KÌ 2 4/27/2019 2:59:18 PM

  LỊCH SỬ TRUYỀN THỐNG NHÀ TRƯỜNG 11/13/2018 1:42:51 PM

  KẾ HOẠCH VÂN ĐÔNG TÀI TRỢ NĂM HỌC 2018-2019 10/30/2018 8:06:56 AM

  KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2018-2019 10/30/2018 8:03:30 AM

  THOI KHOA BIEU 9/8/2018 7:22:51 AM

  LỊCH CÔNG TÁC 8/17/2018 3:50:27 PM

  LỊCH CÔNG TÁC 8/17/2018 3:49:12 PM

  Lịch công tác tuần 1 8/13/2018 10:57:02 AM

  LỊCH CÔNG TÁC 12/18/2017 9:11:10 AM

ĐỊA CHỈ
Sơn Hóa – Tuyên Hóa - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3 825 441
Trường THCS Sơn Hóa
© Phát triển bởi VNPT Quảng Bình