Danh mục chính

Tài liệu - Giáo án

Ảnh hoạt động

Link liên kết

5 điều Bác Hồ dạy

5 dieu

Hoạt động nhà trường

KẾ HOẠCH PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI...

9/5/2019 2:16:00 PM
KẾ HOẠCH PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI...

PHÒNG GD-ĐT TUYÊN HOÁ         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THCS SƠN HOÁ                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

      Số:      /KH-THCS                                          Sơn Hoá, ngày 26 tháng  9 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN

NĂM HỌC 2019 – 2020

 

  - Căn cứ Kế hoạch số 01/KH-PCTT ngày 14/8/2019 của Uỷ ban nhân dân xã Sơn Hoá về việc phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn xã Sơn Hoá năm 2019;

Để chủ động trong công tác phòng chống, ứng phó kịp thời, hiệu quả, giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm học 2019 - 2020.  Trường THCS Sơn Hoá xây dựng Kế hoạch phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm học 2019 - 2020 như sau:

            1. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:

             - Công tác phòng chống thiên tai (bao gồm: bão, áp thấp nhiệt đới, lũ, lụt, mưa lớn...)  phải được tiến hành chủ động và thường xuyên, đồng thời ứng phó kịp thời để giảm đến mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản do thiên tai gây ra.

    - Luôn quán triệt và thực hiện có hiệu quả phương châm “bốn tại chỗ”(chỉ huy tại chỗ;  lực lượng tại chỗ; vật tư, phương tiện tại chỗ; hậu cần tại chỗ) và “ba sẵn sàng” (chủ động phòng tránh, đối phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và có hiệu quả).

- Nâng cao năng lực xử lý tình huống, sự cố, điều hành tại chỗ để ứng phó thiên tai đạt hiệu quả.

- Tăng cường thông tin, tuyên truyền, cảnh báo, hướng dẫn các biện pháp phòng, tránh lụt bão kịp thời đến học sinh và nhân dân.

- Nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý thức tự giác trong cán bộ, công chức, viên chức trong nhà trường về công tác phòng, chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn.

- Phối hợp với các ban ngành, đoàn thể của xã và Ban quản lý các thôn trong việc thực hiện kế hoạch phòng, chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn.

- Ứng phó kịp thời với các đợt bão, lũ, mưa to, gió lớn trong năm.

- Sẵn sàng huy động lực lượng và phương tiện tham gia phòng, chống thiên tai.

 2. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG:

a. Công tác thông tin, tuyên truyền:

- Thông tin thường xuyên, kịp thời cho các thành viên trong ban PCTT và TKCN, nắm  bắt kịp thời sự chỉ đạo của cấp trên về công tác phòng, chống lụt bão có ảnh hưởng đến cơ sở vật chất của nhà trường.

 - Chỉ đạo kịp thời việc tăng cường biện pháp phòng, chống nhằm hạn chế mức thấp nhất về thiệt hại về người và tài sản do lụt bão gây ra.

b. Công tác tổ chức:

-  Nhà trường kiện toàn Đội chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm học  2019 - 2020 do Hiệu trưởng làm trưởng ban, Chủ tịch Công đoàn cơ sở làm phó ban, tổ trưởng, tất cả giáo viên trong trường làm thành viên.

- Phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên để chỉ đạo kịp thời ứng phó với mọi tình huống xấu có thể xảy ra trong suốt thời gian diễn ra: Trước, trong và sau thiên tai.

- Quán triệt sâu rộng trong nhà trường nhằm nâng cao ý thức cho từng cá nhân trong công tác phòng, chống thiên tai. Chỉ đạo cho các thành viên biết thời điểm có nguy cơ xảy ra lụt bão, thiên tai phải bố trí và di chuyển tài sản, về các phòng học cao hoặc nơi an toàn tránh hư hỏng khi thiên tai xảy ra, đồng thời chuẩn bị các biện pháp để hỗ trợ, khắc  phục.

- Xây dựng phương án huy động về nguồn lực, kinh phí để kịp thời ứng phó với mọi tình  huống bất lợi khi có thiên tai xảy ra.

c. Nhiệm vụ cụ thể:

- Kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm học  2019- 2020.

- Xây dựng kế hoạch phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm học 2019 - 2020 sát với tình   hình thực tế của đơn vị.

- Tổ chức họp Ban Chỉ đạo phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn để  quán triệt Kế hoạch PCTT&TKCN của nhà trường. Triển khai kế hoạch phòng, chống lụt bão, thiên tai của đơn vị đến toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên.

- Phối hợp tốt với Ban đại diện cha mẹ học sinh trong công tác đưa, đón con em đi học về  an toàn khi có thiên tai, lụt bão xảy ra.

- Phân công giáo viên, nhân viên trực, xử lý công việc khi có thiên tai, lụt bão xảy ra.

- Báo cáo thường xuyên và kịp thời về Ban chỉ đạo PCTT&TKCN của Phòng GD và ĐT huyện và địa phương.

- Tổ chức khắc phục hậu quả do lụt bão, thiên tai gây ra để tổ chức các hoạt động giáo dục theo quy định của Ngành.

d. Kế hoạch khắc phục để đảm bảo công tác dạy học trong phòng chống lụt bão:

- Khi có thông tin về lụt bão xảy ra, phải thường xuyên theo dõi của diễn biến lụt bão; quán triệt toàn bộ lực lượng viên chức, người lao động của nhà trường, phân theo dõi thời tiết và tập trung lực lượng vào thời điểm có nguy cơ xảy ra lụt bão, thiên tai như:

+ Ban PCLB&TKCN của nhà trường thường xuyên theo dõi, nắm chắc tình hình thiệt hại, kịp thời chỉ đạo tập trung khắc phục hậu quả do thiên tai, bão lũ gây ra để ổn định và tiến hành kịp thời các hoạt động dạy và học.

+ Khắc phục vệ sinh, môi trường, ổn định công tác tổ chức và tiến hành công tác dạy - học theo đúng quy định của Ngành.

+  Khi bị thiệt hại lớn, không thể tiến hành công tác dạy  học ngay được, đội chỉ huy phải  báo cáo Phòng GD&ĐT xin ý kiến chỉ đạo. Đồng thời mượn các cơ sở khác trong địa phương để bố trí học tạm trong khi chờ tu sửa hoặc xây dựng lại.

+ Thường xuyên cập nhật tin tức qua các phương tiện thông tin đại chúng và sự chỉ đạo của các cấp lãnh đạo, nhất là đội chỉ huy phòng, chống lụt bão của nhà trường.

+  Kiểm tra tình hình cơ sở vật chất, các trang thiết bị phục vụ công tác dạy và học.

+ Phân công cán bộ, giáo viên, nhân viên trực, xử lý công việc trong quá trình lụt, bão xảy ra.

+  Mua đầy đủ dụng cụ phục vụ phòng, chống thiên tai và cứu hộ cứu nạn: Đèn pin, phao bơi,...

+  Chuẩn bị lương thực, nước uống,… để đảm bảo sức khỏe cho cán bộ, giáo viên, nhân viên trong quá trình làm nhiệm vụ.

+ Sắp xếp kho sách thư viện, thiết bị vào phòng an toàn nhất.

+ Trường hợp bão, lũ xảy ra đột xuất trong khi học sinh đang học, nhà trường cần tiến hành cho học sinh nghỉ học và đưa học sinh về nơi trú ngụ an toàn.

Trên đây là kế hoạch Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm học 2019 – 2020 của Trường THCS Sơn Hoá. Đề nghị các đồng chí trong đội chỉ huy và toàn thể giáo viên, nhân viên trong trường nghiêm túc thực hiện./.

  

* Nơi nhận:

- Phòng GD-ĐT;                                                                                                                                                                                                           HIỆU TRƯỞNG

- Lưu: VT.

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                     Đoàn Anh Tuấn

 

 

 

 

ĐỊA CHỈ
Sơn Hóa – Tuyên Hóa - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3 825 441
Trường THCS Sơn Hóa
© Phát triển bởi VNPT Quảng Bình