Danh mục chính

Tài liệu - Giáo án

Ảnh hoạt động

Link liên kết

5 điều Bác Hồ dạy

5 dieu

Tổ khoa học tự nhiên

KẾ HOẠCH BDTD 2018-2019

8/28/2018 10:18:36 AM

TRƯỜNG THCS SƠN HOÁ

TỔ KH TỰ NHIÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Sơn Hóa, ngày 25 tháng 8 năm 2018

 

KẾ HOẠCH

 CÔNG TÁC BỒI  DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN GIÁO VIÊN

NĂM HỌC 2018 - 2019

           

Thực hiện Thông tư 26/2012/TT-BGDĐT ngày 10/7/2012 về Quy chế bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên; Công văn số 698/SGDĐT-GDCN-TX ngày 16/4/2013 của Giám đốc Sở GD&ĐT về việc hướng dẫn thực hiện Quy chế BDTX giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên; Công văn số 1485/SGDĐT-GDCN-TX ngày 30/7/2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Bình về việc hướng dẫn công tác bồi dưỡng thường xuyên giáo viên năm học 2018-2019; ;Căn cứ công văn số 374/GD&ĐT ngày 8/8/2018 của Phòng GD&ĐT Tuyên Hoá V/v Hướng dẫn thực hiện kế hoạch BDTX năm học 2018 - 2019. Căn cứ tình hình thực tế đơn vị trường THCS Sơn Hóa, Tổ Tự nhiên lập kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên (BDTX) năm học 2018 – 2019 như sau:

A. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

I. Những thuận lợi và khó khăn trong công tác triển khai Quy chế và Chương trình BDTX giáo viên.

        1. Thuận lợi: Giáo viên có tư tưởng lập trường vững vàng, an tâm công tác, có ý thức khắc phục mọi khó khăn trở ngại, phấn đấu vươn lên trong công tác để hoàn thành tốt nhiệm vụ.Công văn chỉ đạo của phòng GD&ĐT kịp thời, đủ các công văn hướng dẫn. Trường có kế hoạch cụ thể về sinh hoạt tổ chuyên môn. Đa số giáo viên có chuyên  môn, nghiệp vụ vững vàng, có tinh thần học hỏi, ý thức tự học, tự bồi dưỡng.

       2. Khó khăn:

           Đội ngũ để làm nòng cốt cho báo cáo viên chưa có kinh nghiệm; Tài liệu phục vụ cho công tác bồi dưỡng thường xuyên chưa có - chỉ có các văn bản hướng dẫn; Nhiều giáo viên chưa nắm rõ các thông tư, công văn chỉ đạo BDTX nên còn lúng túng trong thực hiện xây dựng kế hoạch.

        II. Đặc điểm về đội ngũ

Số lượng CB, GV, NV

Trình độ đội ngũ CBQL 

Trình độ đội ngũ giáo viên

Tổng số

CBQL

 

Giáo viên

Nhân viên

Thạc sĩ

Đại học

Cao đẳng

Trung cấp

Thạc sĩ

Đại học

Cao đẳng

Trung cấp

6

01

4

01

 

 

01

 

 

04

01

0

 

B. KẾ HOẠCH CHUNG

I. Mục tiêu của việc BDTX

1. Giáo viên học tập BDTX để cập nhật kiến thức về chính trị, kinh tế - xã hội, bồi dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, phát triển năng lực dạy học, năng lực giáo dục và những năng lực khác theo yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp giáo viên, yêu cầu nhiệm vụ năm học, cấp học, yêu cầu phát triển giáo dục của địa phương, yêu cầu đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục.

2. Phát triển năng lực tự học, tự bồi dưỡng của giáo viên; năng lực tự đánh giá hiệu quả BDTX; năng lực tổ chức, quản lý hoạt động tự học, tự bồi dưỡng giáo viên của nhà trường. Nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của giáo viên THCS, nâng cao mức độ đáp ứng của giáo viên THCS với yêu cầu phát triển giáo dục THCS và yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp giáo viên THCS.

3. Sau đợt bồi dưỡng giáo viên nâng cao nhận thức, triển khai thực hiện nội dung và nhiệm vụ năm học 2018-2019; Kĩ năng tổ chức giáo dục kỹ năng sống; Biết đặc điểm tậm sinh lí của học sinh; Đổi mới phương pháp dạy học theo hướng chú trọng kỹ năng thực hành, phát triển năng lực học sinh;Nâng cao chất lượng về chu đội ngũ giáo viên  qua các môn học và hoạt động giáo dục.

II. Nội dung BDTX

2.1. Nội dung bồi dưỡng 1: Thực hiện theo kế hoạch của Bộ Giáo dục và Đào tao (30 tiết/năm/GV). Bồi dưỡng về đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phát triển GD&ĐT theo các cấp học, tập trung đi sâu các nội dung : Nghị quyết của BCHTW Đảng về giáo dục và đào tạo, Kế hoạch của ngành giáo dục thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ về đổi mới căn bản, toàn diện GDĐT; Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; tình hình và xu hướng phát triển kinh tế - xã hội, GD&ĐT cả nước và của tỉnh Quảng Bình trong giai đoạn 2016 - 2020 và những năm tiếp theo; Chỉ thị nhiệm vụ năm học (đối với mỗi ngành, cấp học, bậc học) của Bộ GD&ĐT; Chương trình, sách giáo khoa, kiến thức các môn học, các hoạt động giáo dục; các văn bản chỉ đạo của các cơ quan quản lý giáo dục…

2.2. Nội dung bồi dưỡng 2: Bồi dưỡng đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ phát triển giáo dục các cấp học (30 tiết/năm/GV)

            a. Giáo viên thực hiện bồi dưỡng và bồi dưỡng lại các nội dung theo từng môn học đã được quy định tại Công văn số 348/PGD&ĐT ngày 10/8/2017 về việc hướng dẫn công tác BDTX giáo viên  năm học 2017-2018; Công văn số 370/PGD-ĐT ngày 31/8/2017 về việc hướng dẫn điều chỉnh nội dung 2 chương trình BDTX cán bộ quản lý và giáo viên năm học 2017-2018. Ngoài nội dung trên Giáo viên có thể lựa chọn thêm các nội dung đã được phổ biến và đăng tải các năm trước đó để bồi dưỡng cho phù hợp với nhu cầu của mình.

   Tài liệu bồi dưỡng đã được đăng tải trênWebsite của Sở GD&ĐT: http://www.sgddt.quangbinh.gov.vn/tainguyenbieumau/tailieu/bdtxgiaovien.

b. Giáo viên học tập nội dung bồi dưỡng 2 theo tổ/nhóm chuyên môn, tập dượt xây dựng ma trận, ra đề kiểm tra học kì theo hướng dẫn và được tập huấn trong tháng 8 năm 2018 và tiến hành trao đổi, thảo luận để rút kinh nghiệm (phải có sản phẩm đề kiểm tra và biên bản thảo luận). Đối với các môn của cấp THCS không tham gia tập huấn thì thực hiện bồi dưỡng theo mục (a)

2.3. Nội dung bồi dưỡng 3: Khối kiến thức tự chọn (60 tiết/năm/GV)

Đối với các bộ môn của tổ (Toán, Lí, Hoá, Công nghê, Thể dục)

a/ Thời lượng BDTX tập trung

Modul số

14

15

16

19

20

23

24

28

29

30

35

36

Số GV bồi dưỡng

2

2

1

2

1

1

1

1

1

3

4

1

Thời lượng BDTX tập trung

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

 

b/ Các bộ môn bồi dưỡng cụ thể như sau:

Mô đun

Tên nội dung bồi dưỡng

Mục tiêu

Thời gian tự học (t)

Thời gian học tập trung

Lý thuyết

Thực hành

 

Môn: Toán

 

 

 

 

THCS

23

Kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh

1. Vai trò của kiểm tra đánh giá

2. Các phương pháp kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh

3. Thực hiện các phương pháp kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh

Phân biệt và thực hiện được các phương pháp kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh

10

2

3

THCS

30

Đánh giá kết quả rèn luyện đạo đức của học sinh THCS

1. Mục tiêu đánh giá

2. Nguyên tắc đánh giá

3. Nội dung đánh giá

4. Phương pháp và kĩ thuật đánh giá

Nắm vững các nguyên tắc và sử dụng được các PP, kĩ thuật đánh giá kết quả rèn luyện đạo đức của học sinh THCS

 

 

 

 

10

 

 

2

 

 

3

THCS

35

Giáo dục kĩ năng sống cho học sinh THCS

1. Quan niệm và phân loại kỹ năng sống

2. Vai trò và mục tiêu giáo dục kỹ năng sống cho học sinh

3. Nội dung và nguyên tắc giáo dục kỹ năng sống cho học sinh THCS

4. Phương pháp giáo dục kỹ năng sống cho học sinh THCS qua các môn học và hoạt động giáo dục

Có kĩ năng tổ chức giáo dục kỹ năng sống qua các môn học và hoạt động giáo dục

 

 

15

 

 

 

 

 

THCS

36

Giáo dục giá trị sống cho học sinh THCS

1. Quan niệm về giá trị sống và phân loại giá trị sống

2. Vai trò và mục tiêu giáo dục giá trị sống cho học sinh trong giáo dục phổ thông

3. Nội dung giáo dục giá trị sống cho học sinh

4. Phương pháp giáo dục giá trị sống cho học sinh THCS qua các môn học và hoạt động giáo dục.

 

Có kĩ năng tổ chức giáo dục giá trị sống cho học sinh qua các môn học và hoạt động giáo dục

 

 

 

 

10

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

Môn: Tin

 

 

 

 

THCS

14

Xây dựng kế hoạch dạy học theo hướng tích hợp

1. Các yêu cầu của một kế hoạch dạy học theo hướng tích hợp

2. Mục tiêu, nội dung, phương pháp của kế hoạch dạy học theo hướng tích hợp

 

Xây dựng được kế hoạch dạy học theo hướng tích hợp

 

 

10

 

 

2

 

 

3

THCS

15

Các yếu tố ảnh hưởng tới thực hiện kế hoạch dạy học

1. Các yếu tố liên quan đến  đối tượng và môi trường dạy học

2. Các yếu tố liên quan đến chương trình, tài liệu, phương tiện dạy học

3. Tình huống sư phạm trong thực hiện kế hoạch dạy học

Phân tích được các yếu tố liên quan đến thực hiện kế hoạch dạy học để có biện pháp kiểm soát hiệu quả các yếu tố này

 

 

 

10

 

 

 

2

 

 

 

3

THCS

20

Sử dụng các thiết bị dạy học

1. Vai trò của thiết bị dạy học trong đổi mới phương pháp dạy học

2. Thiết bị dạy học theo môn học cấp THCS

3. Sử dụng TBDH; kết hợp sử dụng các thiết bị dạy học truyền thống với thiết bị dạy học hiện đại để làm tăng hiệu quả dạy học

Sử dụng được các thiết bị dạy học môn học (theo danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp THCS).

10

2

3

THCS

35

Giáo dục kĩ năng sống cho học sinh THCS

1. Quan niệm và phân loại kỹ năng sống

2. Vai trò và mục tiêu giáo dục kỹ năng sống cho học sinh

3. Nội dung và nguyên tắc giáo dục kỹ năng sống cho học sinh THCS

4. Phương pháp giáo dục kỹ năng sống cho học sinh THCS qua các môn học và hoạt động giáo dục

Có kĩ năng tổ chức giáo dục kỹ năng sống qua các môn học và hoạt động giáo dục

 

 

15

 

 

 

 

 

 

Môn: Vật Lý, Hóa học

 

 

 

 

THCS

14

Xây dựng kế hoạch dạy học theo hướng tích hợp

1. Các yêu cầu của một kế hoạch dạy học theo hướng tích hợp

2. Mục tiêu, nội dung, phương pháp của kế hoạch dạy học theo hướng tích hợp

 

 

Xây dựng được kế hoạch dạy học theo hướng tích hợp

 

 

10

 

 

2

 

 

3

THCS

15

Các yếu tố ảnh hưởng tới thực hiện kế hoạch dạy học

1. Các yếu tố liên quan đến  đối tượng và môi trường dạy học

2. Các yếu tố liên quan đến chương trình, tài liệu, phương tiện dạy học

3. Tình huống sư phạm trong thực hiện kế hoạch dạy học

Phân tích được các yếu tố liên quan đến thực hiện kế hoạch dạy học để có biện pháp kiểm soát hiệu quả các yếu tố này

 

 

 

10

 

 

 

2

 

 

 

3

THCS

16

Hồ sơ dạy học

1. Xây dựng hồ sơ dạy học ở cấp THCS

2. Sử dụng, bảo quản và bổ sung hồ sơ dạy học

3. Ứng dụng công nghệ thông tin trong xây dựng, bổ sung thông tin và lưu giữ hồ sơ dạy học

Xây dựng được hồ sơ dạy học, bảo quản và phục vụ cho dạy học theo quy định

10

2

3

 

 

THCS

19

Dạy học với công nghệ thông tin

1. Vai trò của công nghệ thông tin trong dạy học

2. Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học

Có biện pháp để nâng cao hiệu quả dạy học nhờ sự hỗ trợ của công nghệ thông tin

10

2

3

 

Môn: Công nghệ

 

 

 

 

 

 

THCS

19

Dạy học với công nghệ thông tin

1. Vai trò của công nghệ thông tin trong dạy học

2. Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học

 

 

Có biện pháp để nâng cao hiệu quả dạy học nhờ sự hỗ trợ của công nghệ thông tin

10

2

3

THCS

24

Kĩ thuật kiểm tra đánh giá trong dạy học

1. Kĩ thuật biên soạn đề kiểm tra: xác định mục tiêu kiểm tra; hình thức kiểm tra; xây dựng ma trận đề kiểm tra; viết đề kiểm tra, xây dựng hướng dẫn chấm

2. Kĩ thuật phân tích kết quả kiểm tra đánh giá nâng cao hiệu quả dạy học

 

 

Sử dụng được các kĩ thuật kiểm tra đánh giá trong dạy học.

 

10

2

3

THCS

30

Đánh giá kết quả rèn luyện đạo đức của học sinh THCS

1. Mục tiêu đánh giá

2. Nguyên tắc đánh giá

3. Nội dung đánh giá

4. Phương pháp và kĩ thuật đánh giá

Nắm vững các nguyên tắc và sử dụng được các PP, kĩ thuật đánh giá kết quả rèn luyện đạo đức của học sinh THCS

 

 

 

10

 

 

2

 

 

3

THCS

35

Giáo dục kĩ năng sống cho học sinh THCS

1. Quan niệm và phân loại kỹ năng sống

2. Vai trò và mục tiêu giáo dục kỹ năng sống cho học sinh

3. Nội dung và nguyên tắc giáo dục kỹ năng sống cho học sinh THCS

4. Phương pháp giáo dục kỹ năng sống cho học sinh THCS qua các môn học và hoạt động giáo dục

Có kĩ năng tổ chức giáo dục kỹ năng sống qua các môn học và hoạt động giáo dục

 

 

15

 

 

 

 

 

 

Môn: Thể dục

 

 

 

 

THCS

28

 

Kế hoạch hoạt động giáo dục học sinh trong nhà trường THCS

1. Vai trò của việc xây dựng kế hoạch hoạt động giáo dục học sinh trong nhà trường

2. Mục tiêu, nội dung, phương pháp xây dựng kế hoạch giáo dục

3. Tổ chức thực hiện kế hoạch hoạt động giáo dục

 

 

Lập và tổ chức thực hiện  được kế hoạch giáo dục phù hợp với đối tượng và đặc điểm môi trường giáo dục.

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

THCS

29

Giáo dục học sinh THCS thông qua các hoạt động giáo dục

1. Vai trò của việc tổ chức các hoạt động giáo dục

2. Xây dựng các hoạt động giáo dục trong nhà trường

3. Tổ chức thực hiện các hoạt động giáo dục

Xây dựng và tổ chức được các hoạt động giáo dục phù hợp với đối tượng và đặc điểm của nhà trường

 

 

 

10

 

 

2

 

 

3

THCS

30

Đánh giá kết quả rèn luyện đạo đức của học sinh THCS

1. Mục tiêu đánh giá

2. Nguyên tắc đánh giá

3. Nội dung đánh giá

4. Phương pháp và kĩ thuật đánh giá

Nắm vững các nguyên tắc và sử dụng được các PP, kĩ thuật đánh giá kết quả rèn luyện đạo đức của học sinh THCS

 

 

 

10

 

 

2

 

 

3

THCS

35

Giáo dục kĩ năng sống cho học sinh THCS

1. Quan niệm và phân loại kỹ năng sống

2. Vai trò và mục tiêu giáo dục kỹ năng sống cho học sinh

3. Nội dung và nguyên tắc giáo dục kỹ năng sống cho học sinh THCS

4. Phương pháp giáo dục kỹ năng sống cho học sinh THCS qua các môn học và hoạt động giáo dục

 

 

 

 

Có kĩ năng tổ chức giáo dục kỹ năng sống qua các môn học và hoạt động giáo dục

 

 

15

 

 

 

 

 

 

 

III. Hình thức BDTX

Trích Điều 5, Thông tư số 26 /2012/TT-BGDĐT ngày 10/7/2012 của Bộ GD&ĐT về Ban hành Quy chế bồi dưỡng thường xuyên:

1. BDTX bằng tự học của giáo viên kết hợp với các sinh hoạt tập thể về chuyên môn, nghiệp vụ tại tổ bộ môn của nhà trường, liên trường hoặc cụm trường.

2. BDTX tập trung nhằm hướng dẫn tự học, thực hành, hệ thống hóa kiến thức, giải đáp thắc mắc, hướng dẫn những nội dung BDTX khó đối với giáo viên; đáp ứng nhu cầu của giáo viên trong học tập BDTX; tạo điều kiện cho giáo viên có cơ hội được trao đổi về chuyên môn, nghiệp vụ và luyện tập kĩ năng.

3. BDTX theo hình thức học tập từ xa (qua mạng Internet).

Căn cứ kế hoạch BDTX của giáo viên tổ lựa chọn các hình thức bồi dưỡng sau: 

  1. Cá nhân Giáo viên BDTX bằng tự học của giáo viên theo số tiết quy định.
  2. Tổ chuyên môn tổ chức học tập trung thảo luận tháo gở những vấn đề khó trong phần khối kiến thức tự chọn các tiết lý thuyết. (Các đợt bồi dưỡng tập trung chủ yếu để tổ CM giải đáp thắc mắc, hướng dẫn tự học, thực hành, luyện tập kỹ năng cho giáo viên)
  3. Phần Thực hành giáo viên ứng dụng vào trong quá trình dạy học, tổ chuyên môn tổ chức kiểm tra đánh giá thông qua dự giờ thăm lớp.
  4. BDTX theo hình thức học tập từ xa (qua mạng Internet). Giáo viên học các văn bản hướng dẫn BDTX trên mail của tổ, tài liệu các moodun ở trang web của nhà trường.

IV. Tổ chức thực hiện

  1. Tổ Trưởng chuyên môn

Hướng dẫn giáo viên xây dựng kế hoạch BDTX cá nhân, tập hợp nhu câu bồi dưỡng các Gv, tổ trưởng trình nhà trường phê duyệt kế hoạch BDTX của cá nhân và xây dựng kế hoạch BDTX của tổ.

Tổ chức kiểm tra, đánh giá tổng hợp, xếp loại, báo cáo kết quả BDTX của giáo viên theo các quy định tại Quy chế bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên ban hành kèm theoThông tư số 26/2012/TT-BGDĐT ngày 10/7/2012 của Bộ GD&ĐT và các văn bản hướng dẫn của cơ quan quản lý cấp trên.

`       2. Tổ phó chuyên môn

Tổ chức học tập trung BDTX giáo viên trong phần khối kiến thức tự chọn các tiết lý thuyết và tiết thực hành.

Kiểm tra giáo viên trong tổ việc thực hiện các quy định về BDTX của nhà trường và các cơ quan quản lý giáo dục.

Giám sát việc thực hiện kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên của tổ viên, có kế hoạch giúp đỡ, tác nghiệp để cùng nhau hoàn thành kế hoạch.

Lưu giử các loai hồ sơ của gv về BDTX;  Cùng Tổ trưởng tổ chức kiểm tra, đánh giá tổng hợp, xếp loại, báo cáo kết quả  BDTX giáo viên qua việc theo dõi quá trình dạy học và giáo dục học sinh của mỗi giáo viên, thông qua các hoạt động chuyên  môn  như: dự giờ, thăm lớp, họp tổ chuyên môn, báo cáo các chuyên đề theo công văn số 374/GD&ĐT ngày 8/8/2018 của Phòng GD&ĐT, về việc hướng dẫn thực hiện kế hoạch BDTX  năm học 2018-2019

3.  Giáo viên

Xây dựng và hoàn thành kế hoạch BDTX của cá nhân đã được phê duyệt; nghiêm chỉnh thực hiện các quy định về BDTX của nhà trường và các cơ quan quản lý giáo dục.

Tự đánh giá kết quả BDTX, báo cáo tổ bộ môn, lãnh đạo nhà trường kết quả thực hiện kế hoạch BDTX của cá nhân và việc vận dụng những kiến thức, kỹ năng đã học tập qua BDTX vào quá trình thực hiện nhiệm vụ.

4. Công tác lập và lưu giữ hồ sơ

- Đối với giáo viên: Kế hoạch BDTX cá nhân (đã được phê duyệt); tài liệu BDTX. Thời gian trước ngày 24/8/2018.

- Đối với tổ chuyên môn: Kế hoạch BDTX của tổ chuyên môn (đã được BGH nhà trường phê duyệt). Kế hoạch BDTX cá nhân của mỗi giáo viên (đã được phê duyệt); biên bản sinh hoạt chuyên môn quá trình BDTX tập trung; hồ sơ đánh giá công tác BDTX (phiếu đánh giá; bản tổng hợp kết quả đánh giá, biên bản đánh giá); hồ sơ sơ kết, tổng kết công tác BDTX; sổ theo dõi kết quả BDTX.

-Tất cả hồ sơ bồi dưỡng thường xuyên của tổ được chuyển lên Văn phong nhà trường lưu giữ hằng năm.

      5 .Tài liệu BDTX

      Giáo viên được cung ứng tài liệu bồi dưỡng thường xuyên, cụ thể:

- Tài liệu bồi dưỡng nội dung 1 và nội dung bồi dưỡng 3 Bộ GD&ĐT chịu trách nhiệm phát hành.

- Tài liệu nội dung bồi dưỡng 2, Sở GD&ĐT chịu trách nhiệm phát hành và được đăng tải trên Website của Sở.

- Tài liệu nội dung bồi dưỡng 3, Bộ GD&ĐT chịu trách nhiệm phát hành và được đăng tải trên Website taphuan.moet.edu.vn.

C. KẾ HOẠCH CỤ THỂ HÀNG THÁNG

  1. Kế hoạch BDTX theo tháng

Thời gian

Nội dung BDTX

Tổ chức thực hiện

Kết quả cần đạt được

(1)

(2)

(3)

(4)

Tháng 8/2018

GV, TCM xây dựng kế hoạch BDTX cá nhân, tổ năm học 2018-2019 trình LĐ nhà trường phê duyệt.

 

- Lãnh đạo, TCM, GV

- Xây dựng được kế hoạch BDTX cá nhân, tổ chuyên môn và nhà trường

 

Tháng 9/2018

BDTX nội dung 1; Làm bài thu hoạch nội dung 1

- GV

- Các văn bản chỉ đạo về chương trình, nhiệm vụ cấp học, các nội dung về đường lối, chính sách phát triển giáo dục và giáo dục theo cấp học

- Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; tình hình và xu hướng phát triển kinh tế - xã hội, GD&ĐT cả nước và của tỉnh Quảng Bình trong giai đoạn 2016 - 2020 và những năm tiếp theo.

- Các nội dung liên quan khác

Tháng 10/2018

BDTX nội dung 2

- GV, TCM  trường

Theo nội dung chương trình BDTX GV quy định

Tháng 11/2018

BDTX nội dung 2

Làm bài thu hoạch ND 2

- GV, TCM  trường

Theo nội dung chương trình BDTX GV quy định

Tháng 12/2018

BDTX nội dung 3

- GV, TCM  trường

Theo nội dung chương trình BDTX GV quy định

Tháng 1/2019

BDTX nội dung 3

- GV, TCM  trường

Theo nội dung chương trình BDTX GV quy định

Tháng 2/2019

BDTX nội dung 3

- GV, TCM  trường

Theo nội dung chương trình BDTX GV quy định

Tháng 3/2019

BDTX nội dung 3

- GV, TCM  trường

Theo nội dung chương trình BDTX GV quy định

Tháng 4/2019

BDTX nội dung 3

- GV, TCM  trường

Theo nội dung chương trình BDTX GV quy định

Tháng 5/2019

Tập hợp đánh giá, xếp loại, xây dựng kế hoạch BDTX GV năm học 2019-2020

 

 

 

- TCM, GV

 

 

 

- Đánh giá xếp loại của cá nhân GV và Tổ CM

 - Xây dựng báo cáo tổng kết công tác BDTX GV

- Xây dựng BDTX GV năm học 2019-2020

 

Trên đây là kế hoạch thực hiện Quy chế và chương trình BDTX giáo viên THCS của tổ Tự nhiên năm học 2018-2019. Tổ yêu cầu Giáo viên nghiêm túc thực hiên nội dung văn bản này, thường xuyên quan tâm công tác BDTX của cá nhân để hoạt động này thực hiện có hiệu quả góp phần nâng cao chất lượng giáo dục.

 

DUYỆT CỦA HIỆU TRƯỞNG

(Kí tên, đống dấu)

TỔ TRƯỞNG CHUYÊN MÔN

 

 

 

 

Nguyễn Thái Hoàng

 

          

 

 

 

 

 

 

 

Những tệp tin đính kèm:

Các Tin đã đăng

  KẾ HOẠCH BDTD 2018-2019 8/27/2018 9:24:08 AM

ĐỊA CHỈ
Sơn Hóa – Tuyên Hóa - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3 825 441
Trường THCS Sơn Hóa
© Phát triển bởi VNPT Quảng Bình